Statut CPK


Załącznik nr 1
do uchwały nr XCIII/2374/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 30 października 2014 r.

Statut Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.


1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, zwane dalej „CePeK" jest Domem Kultury. CePeK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

2. CePeK działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z
późn.zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą";
3) niniejszego statutu;
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z
późn.zm.) oraz innych przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej
ustalonych dla instytucji kultury.

3. CePeK podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.


§ 2.

1. Organizatorem CePeK jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością CePeK sprawuje Organizator.
3. Czynności nadzoru nad CePeK w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Praga Południe m. st.
Warszawy.

§ 3.

1. Siedzibą CePeK jest m.st. Warszawa.
2. CePeK prowadzi działalność przede wszystkim na obszarze m.st. Warszawy.
3. W ramach współpracy z innymi podmiotami, a także gdy wymaga tego realizacja
celów statutowych, CePeK działa na terenie Polski, a także poza jej granicami.
4. CePeK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
5. CePeK posiada znak graficzny (logo).

Rozdział 2
Cele i przedmiot działania

§ 4.


1. CePeK prowadzi działalność kulturalną na rzecz mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

2. Do podstawowych zadań CePeK należy:

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;
2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;
4) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców;
5) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji;
6) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej,
rekreacyjno-ruchowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;
7) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i
sztuki;
8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
9) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej.

3. CePeK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb
mieszkańców m.st. Warszawy i instytucji działających na jej terenie.


§ 5.

1. CePeK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
2) prowadzenie usług kserograficznych, poligraficznych, fonograficznych i fotowideofilmowych;
3) sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi - również na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
6) prowadzenie aukcji;
7) prowadzenie działalności kinowej i wystawienniczej;
8) wynajem, dzierżawę lub inne udostępnianie w formie prawem dozwolonej posiadanych powierzchni, pomieszczeń i sal oraz urządzeń (np. oświetlenia, nagłośnienia);
9) prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy;
10) organizację wycieczek.
3. Działalność gospodarcza CePeK nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania jego zadań statutowych.


§ 6.

CePeK posiada następujące filie:
1) Klub Kultury GOCŁAW używający nazwy: „Latawiec";
2) Klub Kultury Seniora Splot;
3) DOŚWIADCZALNA PRACOWNIA LITOGRAFII imienia Pabla Picassa;
4) MUSZLA KONCERTOWA - PARK SKARYSZEWSKI;
5) Punkt Informacyjny i nie tylko „AKWARIUM".

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 7.


1. CePeK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2. Organizację wewnętrzną CePeK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora CePeK po zasięgnięciu opinii Prezydenta m. st. Warszawy a także opinii działających w CePeK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


§ 8.


1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy na zasadach określonych w ustawie.

2. Dyrektor może powołać jednego zastępcę, po uzyskaniu opinii Prezydenta m. st. Warszawy. Odwołanie następuje w tym samym trybie.


Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 9.


1. CePeK prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

2. Działalność statutowa CePeK finansowana jest:

1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie

i remonty obiektów;

2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) z dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów;

4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym, ze sprzedaży składników

majątku ruchomego, oraz najmu i dzierżawy;

5) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

6) ze środków uzyskanych z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej CePeK jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.


Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 10.


Zmiany w statucie CePeK mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.


W tym tygodniu polecamy