"Warsaw By Art" w CPK!

2019-09-09

20-21 września 2019 (piątek - sobota)
w godz. 11:00-21:00
22 września 2019 (niedziela)
w godz. 11:00-19:00

Wystawa w ramach Warsaw By Art:

Eugeniusz Gerlach - "Pomiędzy linią a kolorem"

Wernisaż wystawy odbędzie sie w sobotę (21.09) o godz. 19:00.

Ma­lar­stwo Eu­ge­niu­sza Ger­la­cha za­nu­rzo­ne jest głę­bo­ko w po­szu­ki­wa­niach ar­ty­stycz­nych eu­ro­pej­skiej i pol­skiej awan­gar­dy z pierw­szych de­kad XX wie­ku. Sta­no­wi w peł­ni au­to­no­micz­ną i ory­gi­nal­ną wy­po­wiedź ar­ty­sty, któ­ra zda­je się być przede wszyst­kim pre­tek­stem do kre­owa­nia dyskursu po­mię­dzy ma­lar­ski­mi war­to­ścia­mi, środ­ka­mi, ce­la­mi. Wy­sta­wa ta do­bit­nie po­twier­dza, że sztu­ka to ob­szar, w którym kla­sycz­ne ope­ro­wa­nie ta­blicz­ką mno­że­nia nie mu­si przy­no­sić wy­ni­ków do ja­kich je­ste­śmy przy­zwy­cza­je­ni, tere­nem gdzie pa­ra­doks jest pięk­ny i in­te­re­su­ją­cy.

Już po raz trzeci spotykamy się podczas Warsaw By Art, cyklicznego wydarzenia kulturalnego, które odbywa się w stolicy.
Warsaw By Art powstał z inicjatywy właścicieli i kuratorów warszawskich galerii sztuki przy aktywnym współudziale osób zaangażowanych w kształtowanie wizerunku i treści współczesnej kultury polskiej. Biorą w nim udział zarówno galerie prywatne jak i galerie o charakterze społecznym, a także instytucje związane z życiem kulturalnym stolicy.
Wspólnym celem uczestników jest szeroko pojęta promocja sztuki współczesnej oraz budowanie wizerunku Warszawy jako metropolii bogatej kulturowo oraz wzmacnianie jej konkurencyjności w Europie.
Warsaw By Art udowodnił, że w stolicy istnieje platforma dla prezentacji różnorodnej oferty artystycznej - wypracowano także model współpracy instytucji, które z punktu widzenia rynkowego są dla siebie konkurencyjne. Uczestnicy Warsaw By Art pragną stworzyć rodzaj potrzeby i mody na odwiedzanie galerii i instytucji prezentujących wystawy artystów współczesnych.
Warsaw By Art w swoim założeniu jest projektem otwartym, którego celem jest wpisanie się w stały kalendarz imprez kulturalnych Warszawy. Wierzymy, że tak jak podczas poprzednich edycji, nasza inicjatywa zainteresuje wszystkich odbiorców sztuki i wspólnie przyczynimy się do znacznego wzbogacenia warszawskiej oferty kulturalnej, a tegoroczne spotkania zaowocują trwałym zainteresowaniem i potrzebą poznawania nowych zjawisk artystycznych prezentowanych w galeriach przez cały rok.
Zapraszamy!

Patronat honorowy
Ambasada Szwajcarii
Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie
Instytut Camõesa
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Partner Główny
Suzuki Polska

Partnerzy wydarzenia
CU ART
Łazienki Królewskie
NooN ConsultinG

Patronat medialny
Arteon
Artinfo.pl
La Vie Magazine
Miesięcznik Stolica
OneBid
Rynek i Sztuka
TVP Kultura
Radio Kampus

Sprzężeni
Sofalesungen Lectures Canap
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi


W tym tygodniu polecamy