Wystawa "Akty" /// Eugeniusz Gerlach

2019-09-09

Wystawa

21 września - 9 października 2019
w godz. 11:00-18:00
wstęp wolny

Wystawa w ramach Warsaw By Art:

Eugeniusz Gerlach - "Pomiędzy linią a kolorem"

Ma­lar­stwo Eu­ge­niu­sza Ger­la­cha za­nu­rzo­ne jest głę­bo­ko w po­szu­ki­wa­niach ar­ty­stycz­nych eu­ro­pej­skiej i pol­skiej awan­gar­dy z pierw­szych de­kad XX wie­ku. Sta­no­wi w peł­ni au­to­no­micz­ną i ory­gi­nal­ną wy­po­wiedź ar­ty­sty, któ­ra zda­je się być przede wszyst­kim pre­tek­stem do kre­owa­nia dyskursu po­mię­dzy ma­lar­ski­mi war­to­ścia­mi, środ­ka­mi, ce­la­mi. Wy­sta­wa ta do­bit­nie po­twier­dza, że sztu­ka to ob­szar, w którym kla­sycz­ne ope­ro­wa­nie ta­blicz­ką mno­że­nia nie mu­si przy­no­sić wy­ni­ków do ja­kich je­ste­śmy przy­zwy­cza­je­ni, tere­nem gdzie pa­ra­doks jest pięk­ny i in­te­re­su­ją­cy.


W tym tygodniu polecamy