22-26 czerwca 2022

Wszystkie Mazurki Świata 2022
Pieśni pokoju – pieśni zwycięstwa


[PL]

PROGRAM FESTIWALU

ŚRODA 22.06
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2
Godz. 19.00 – 21.00
KONCERT finałowy konkursu „Stara Tradycja”. Wystąpią laureaci konkursu.
Godz. 22.00 – 1.00
Klub festiwalowy. Zagrają: uczestnicy koncertu
**********************
CZWARTEK 23.06
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2
Godz. 10.00 – 17.00
WARSZTATY
Godz. 19.00 – 21.00
KONCERT „Mazowsze – ziemia nieznana”
Wykonawcy: Janusz Prusinowski Kompania, Kaja Prusinowska, Ewa Koźlakiewicz i tancerze z Fundacji Krzewienia Kultury „Zawkrzanie”
Godz. 22.00 – 01.00
Klub festiwalowy. Zagrają: m.in. Kapela Niwińskich z projektem Orkiestra Galicja
**********************
PIĄTEK 24.06
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2
Godz. 10.00 – 17.00
WARSZTATY
Godz. 19.00 – 21.00
KONCERT „Pieśni lata”
Wykonawcy: Drewo (Kijów), Babskij kozaczok (Kijów), Krajka (Przemyśl), Dziczka (Warszawa), Maria Siwiec (Gałki k/Rusinowa)
Godz. 22.00 – 01.00
Klub festiwalowy. Zagrają: US Orchestra (Kijów), kapela Serhija Ochrymczuka (Kijów)
**********************
SOBOTA 25.06
Terminal Kultury, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Godz. 11.00 – 18.00
WARSZTATY
TARGOWISKO INSTRUMENTÓW:
– wystawcy instrumentów z całej Polski
– pokazy pracy przy budowie instrumentów
– prezentacje i opowieści
MAŁE MAZURKI – przedstawienia, koncerty i warsztaty dla dzieci
Godz. 19.00 – 5.00
NOC TAŃCA, zagrają m. in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski Kompania, Hajda Banda/Гайда Банда, Orkiestra Taneczna Bonanza, Dobrzeliniacy, Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, kapela Jana Wochniaka
**********************
NIEDZIELA 26.06
Terminal Kultury, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Godz. 12.00 – 16.15
WARSZTATY
PRACOWNIA TARGOWISKA INSTRUMENTÓW
MAŁE MAZURKI – przedstawienia, koncerty i warsztaty dla dzieci
Godz. 17:00 – 18.30
KONCERT Pieśni wojny – pieśni zwycięstwa
Wykonawcy: C.K. Kapela (Jarosław), Krajka (Przemyśl), More (Warszawa), Chorea Kozacka (Kijów-Lwów), Kapela Serhija Ochrymczuka (Kijów)

Festiwal objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Patronat medialny – Polskie Radio Dwójka, TVP Kultura, Radio RDC, muzykatradycyjna.pl
Partner – Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Terminal Kultury Gocław, Ukraiński Dom

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
**********************
Bilety można kupić tu 👉https://tiny.pl/r38dw

Dla osób z Ukrainy wejście jest ZA DARMO, na podstawie wejściówek. Należy je pobrać w Biurze Festiwalowym w dniu danego wydarzenia, najwcześniej na 2h przed jego rozpoczęciem. Ilość wejściówek na warsztaty jest ograniczona.
**********************
Nasza strona internetowa 👉http://www.festivalmazurki.pl

[ENG]
All Mazurkas of the World FESTIVAL 2022 (Wszystkie Mazurki Świata 2022)
”Songs of Peace – Songs of Victory”
June 22 – 26, 2022

WEDNESDAY June 22
Venue: Centrum Promocji Kultury (Center for the Promotion of Culture), address: Podskarbińska 2
7 PM – 9 PM
Final CONCERT of the competition „Old Tradition” (Stara Tradycja). The winners of the competition will perform.
10 PM – 1 AM
Festival Club. The concert of the (competition) participants
**********************
THURSDAY June 23
Venue: Centrum Promocji Kultury (Center for the Promotion of Culture), address: Podskarbińska 2
10 AM – 5 PM
WORKSHOPS
7 PM – 9 PM
CONCERT „Mazowsze – Unknown Land”
Performing artists: Janusz Prusinowski Kompania, Kaja Prusinowska, Ewa Koźlakiewicz and dancers from the Foundation for the Promotion of Culture „Zawkrzanie” (Fundacja Krzewienia Kultury „Zawkrzanie”)
10 PM – 1 AM
Festival Club. Performing artists: incl. Kapela Niwińskich with the project Galicja Orchestra
**********************
FRIDAY June 24
Venue: Centrum Promocji Kultury (Center for the Promotion of Culture), address: Podskarbińska 2
10 AM – 5 PM
WORKSHOPS
7 PM – 9 PM
”Summer Songs” CONCERT
Performing artists: Drewo (Kyiv), Babskij kozaczok (Kyiv), Krajka (Przemyśl), Dziczka (Warsaw), Maria Siwiec (Gałki near Rusinów)
10 PM – 1 AM
Festival Club. Performing artists: US Orchestra (Kyiv), Serhiy Ochrymczuk’s band (Kyiv)
**********************
SATURDAY June 25
Venue: Terminal Kultury (Culture Terminal), address: Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
11 AM – 6 PM
WORKSHOPS
THE INSTRUMENTS FAIR:
– instrument makers from all over Poland
– demonstrations of making instruments
presentations and tales
LITTLE MAZURKAS – performances, concerts and workshops for children
7 PM – 5 AM
DANCE NIGHT, performing artists: incl. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski Kompania, Hajda Banda/Гайда Банда, Dance Orchestra Bonanza, Dobrzeliniacy, Brass Orchestra from Zdziłowice, the band of Jan Wochniak
**********************
SUNDAY June 26
Venue: Terminal Kultury (Culture Terminal), address: Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
12 AM – 4.15 PM
WORKSHOPS
THE LAB OF THE INSTRUMENTS FAIR
LITTLE MAZURKAS – performances, concerts and workshops for children
5 PM – 6.30 PM
Concert: ”Songs of War – Songs of Victory”
Performing artists: C.K. Kapela (Jarosław), Krajka (Przemyśl), More (Warsaw), Chorea Kozacka (Kyiv-Lviv), Serhij Ochrymczuk’s band (Kyiv)

The festival is under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda.
Media patronage – Polskie Radio Dwójka, TVP Kultura, Radio RDC, muzykatradycyjna.pl Partner – Centrum Promocji Kultury Praga-Południe (Culture Promotion Center), Terminal Kultury Gocław, Ukraiński Dom (Ukrainian House)
Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture

The project is co-financed by the Capital City of Warsaw
**********************
The link to purchase tickets for festival events 👉https://tiny.pl/r38dw

[UKR]
Всі мазурки світу 2022
Пісні миру – пісні перемоги
22-26 червня 2022 року

СЕРЕДА 22.06
Центр Розвитку Культури, вул. Podskarbińska 2
Час: 19.00 – 21.00
Фінальний КОНЦЕРТ конкурсу „Стара традиція”
Виступають лауреати конкурсу.
Час: 22.00 – 1.00
Фестивальний клуб. Гратимуть: учасники концерту
**********************
ЧЕТВЕР 23.06
Ценрт розвитку культури, ul. Podskarbińska 2
Час: 10.00 – 17.00
Майстер-класи
ас: 19.00 – 21.00
КОНЦЕРТ „Мазовія – незвідана земля”
Виконавці: Януш Прусіновський Компанія, Кая Прусиновська, Ева Козлакевич та танцюристи з Фонду поширення культури „Zawkrzanie”
Час: 22.00 – 01.00
Фестивальний клуб. Гратимуть: в т.ч. Капела Нівінських з проектом Оркестр Галіція
**********************
П’ЯТНИЦЯ 24.06
Центр розвитку культури, ul. Podskarbińska 2
Час: 10.00 – 17.00
Майстер-класи
Час: 19.00 – 21.00
КОНЦЕРТ “Пісні літа”
Виконавці: Древо (Київ), Бабський козачок (Київ), Крайка (Перемишль), Дичка (Варшава), Марія Сівец (Галки/Русинув)
Час: 22.00 – 01.00
Фестивальний клуб. Гратимуть: US Orchestra (Київ), Капела Сергія Охримчука (Київ)
**********************
СУБОТА 25.06
Термінал культури, вул. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Час: 11.00 – 18.00
Майстер-класи
ЯРМАРОК ІНСТРУМЕНТІВ:
– учасники виставки інструментів з усієї Польщі
– демонстрація роботи з конструювання інструментів
– презентації та оповідання
МАЛІ МАЗУРКИ – вистави, концерти та майстер-класи для дітей
Час: 19.00 – 5.00
НІЧ ТАНЦІВ, гратимуть в т.ч. Tęgie Chłopy, Януш Прусіновський Компанія, Hajda Banda/Гайда Банда, Танцювальний оркестр «Бонанза», Dobrzeliniacy, Оркестр Dęta зі Зділовіц, Капела Яна Вохняка
**********************
НЕДІЛЯ 26.06
Термінал культури, вул. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Час: 12.00 – 16.15
Майстер-класи
МАЙСТЕРНЯ ЯРМАРКИ ІНСТРУМЕНТІВ
МАЛІ МАЗУРКИ – вистави, концерти та майстер-класи для дітей
Час: 17:00 – 18.30
КОНЦЕРТ Пісні війни – пісні перемоги
Виконавці: C.K. Kapela (Ярослав), Крайка (Перемишль), More (Варшава), Хорея Козацька (Київ-Львів), Капела Сергія Охрімчука (Київ)

Фестиваль проходить під Почесним патронатом Президента Республіки Польща Анджея Дуди.
За підтримки ЗМІ – Polskie Radio Dwójka, TVP Kultura, Radio RDC, muzykatradycyjna.pl
Партнер – Центр розвитку культури Прага-Полуднє, Термінал культури Гоцлав, Український дім у Варшаві
Співфінансовано Міністром культури та національної спадщини з Фонду сприяння культурі
Проект співфінансується Столичним Містом Варшава

Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2022