22 października – 15 listopada 2022
w godz. 11:00 – 18:00
/wstęp wolny/

Wernisaż 22.10.2022 /sobota/ godz. 19:00

PROMIENIE KOLORU międzynarodowa wystawa sztuki.
Pomysłodawcy projektu: Edyta Dzierż i Anna Kossakowska /Międzynarodowy projekt artystyczny Eviva l’Arte, Polska/ i Saurabh Kumar

/Online Art House www.absolutearts.in, Indie/
Kurator Galerii: Marcin Kokoszko
Kurator projektu: Edyta Dzierż (Polska) oraz Saurabh Kumar & Chandra Bhushan (Indie)

PROMIENIE KOLORU międzynarodowa wystawa sztuki.
Wystawa powstała dzięki kontynuacji naszej artystycznej współpracy Edyty Dzierż i  Anny Kossakowskiej / polskich artystek tworzących międzynarodowy projekt artystyczny Eviva l’Arte/ i Saurabh Kumar /indyjskiego artysty i właściciela Online Art House www.absolutearts.in/ & Chandra Bhushan /współzałożyciela Online Art House www.absolutearts.in/.

[Pierwsze wspólne działanie „Teleportation 1 Art Postcard / Poland 2022” okazało się piękną artystyczną
i międzykulturową współpracą. Do tej pory zaprezentowaliśmy widzom 200 prac (na papierze) 150 artystów na trzech offline wystawach, a do końca 2022 roku odbędzie się jeszcze jedna online wystawa.]

Światło jest czymś, czego nie można odtworzyć, ale musi być reprezentowane przez inną rzecz, przez kolor. Byłem szczęśliwy, kiedy to odkryłem. /Paul Cézanne/

Do przestrzeni Galerii CePeK w Warszawie, razem z polskim kuratorem galerii Marcinem Kokoszko zaprosiliśmy 21 artystów z 6 krajów: Francji, Indii, Korei Południowej, Polski, Tajwanu i USA. 

Na wystawie artyści prezentują (na płótnie i papierze) kombinacje „światła i koloru”. Prace mają odniesienia do form z natury, rzeczywistości przedmiotowej, jak i bardziej metaforycznej, symbolicznej czy abstrakcyjnej otwierające na różne interpretacje.

Tu harmonia, łagodność i dekoratywność spotyka się z dynamiką, surowością i gestem, żeby połączyć się, zestawić lub skontrastować.

Oferujemy naszym widzom wizualną przyjemność, a jednocześnie skłaniamy do medytacyjnego skupienia. Jesteśmy przekonani, że wystawa jest ciekawym międzykulturowym i artystycznym doświadczeniem zarówno dla artystów jak i dla widzów. 

Edyta Dzierż, Anna Kossakowska and Saurabh Kumar, Chandra Bhushan / kuratorzy projektu.

****************************************************************************************************************************************************
22 October – 15 November 2022
11:00 – 18:00

Opening 22.10.2022 /saturday/ 19:00 P.M.

RAYS OF COLOR – international art exhibition

Project originators: Edyta Dzierż & Anna Kossakowska /International art project Eviva l’Arte, Poland/ and Saurabh Kumar  /Online Art House www.absolutearts.in, India/
Gallery Curator: Marcin Kokoszko
Project Curator: Edyta Dzierż (Poland) and Saurabh Kumar & Chandra Bhushan (India)

RAYS OF COLOR – international art exhibition.

The exhibition was created thanks to the continuation of our artistic cooperation, i.e. Edyta Dzierż & Anna Kossakowska /Polish female artists creating the international art project Eviva l’Arte/ and Saurabh Kumar /Indian artist and owner of Online Art House www.absolutearts.in/ & Chandra Bhushan /co-founder of Online Art House www.absolutearts.in/.

[The first joint action „Teleportation 1 Art Postcard / Poland 2022” turned out to be beautifully artistic and intercultural cooperation. So far, we have presented viewers with 200 works (on paper) of 150 artists at three offline exhibitions, and by the end of 2022, there will be another online exhibition.]

Light is something that cannot be reproduced, but must be represented by another thing, by color. I was happy when I found out.

/Paul Cézanne/

Together with the Polish curator of the gallery, Marcin Kokoszko, we invited 21 artists from 6 countries: France, India, South Korea, Poland, Taiwan and the USA to the space of CePeK Gallery in Warsaw.

At the exhibition, the artists present (on canvas and paper) combinations of „light and color”. The works refer to forms in nature, objective reality, as well as more metaphorical, symbolic or abstract ones, opening up to various interpretations. Here, harmony, gentleness and decorativeness meet dynamics, austerity and gesture to connect, juxtapose or contrast.

We offer our viewers visual pleasure and at the same time encourage meditative concentration. We are convinced that the exhibition is an original intercultural and artistic experience for both artists and viewers.

Edyta Dzierż, Anna Kossakowska and Saurabh Kumar, Chandra Bhushan / project curators

Artyści / Artists:

POLSKA / POLAND

            Andrzej Markiewicz

            Anna Kossakowska

            Edyta Dzierż

            Marcin Sutryk

            Maria Piątek

            Tomasz NowakFRANCJA / FRANCE

            Marie Moreau

            Marie-Laure Romanet Prin

            Patrick VandenINDIE / INDIA

            Alka Pandey

            Balvinder Kaur

            Doyel Sinha

            Gursimran Kaur

            Rahul Chaudhary

            Rohini Manindra

            Saurabh KumarKOREA POŁUDNIOWA / SOUTH KOREA

             Katrina Junghwa KimTAIWAN / TAIWAN

            Chialing Chang

            Jarben WangUSA

            Sherry Wesolowski

Międzynarodowa wystawa PROMIENIE KOLORU /// RAYS OF COLOR