WYNIKI NABORU

CPK.DK.110.5.2022
Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CPK w dniach 14 – 24 marca 2022 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko gł. specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych.

Terminal Kultury Gocław filia CPK w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  gł. specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


I Główne odpowiedzialności:
gł. specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych:

 1. Odpowiada, w porozumienie z CPK za:

a/ organizację pracy Terminala Kultury Gocław, w tym m.in. za obieg dokumentów i ich archiwizację, wynajem pomieszczeń itp.

b/ administrowanie budynkiem i majątkiem Terminala Kultury Gocław oraz czuwa nad sprawnym działaniem infrastruktury technicznej, w tym m.in. odpowiada za: bieżącą eksploatację, przeglądy techniczne, remonty, naprawy, utrzymanie czystości, ochronę osób i mienia, przygotowywanie i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., ewidencjonowanie mienia, ewidencjonowanie zużycia energii, naliczanie kosztów stałym najemcom itp.
2. Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację techniczną obiektu.
3. Zaopatruje Terminal Kultury Gocław, w porozumieniu z CPK w materiały, sprzęt, środki czystości, odzież roboczą i ochronną itp. niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności oraz dokonuje inwentaryzacji zakupów. 
4. Współpracuje z Działem Organizacyjno-Administracyjnym CPK w zakresie dotyczącym procedur zamówień publicznych poniżej oraz powyżej 130 tys. zł, m.in.: odpowiada za sporządzanie i przechowywanie kompletnej dokumentacji, przygotowywanie umów z wybranym oferentem, udzielanie informacji interesantom, prowadzenie korespondencji dotyczącej zamówień.
5. Kontroluje i opisuje pod względem merytorycznym dokumenty księgowe dotyczące działalności administracyjno-technicznej.
6. Sporządza zapotrzebowanie i dokonuje zakupów materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z obsługą administracyjno-techniczną obiektu.
7. Wykonuje inne zadania zlecone przez Kierownika Terminala Kultury wynikające z potrzeb placówki i CPK.  


II. Charakterystyka pracy:
Praca administracyjno-biurowa związana z:

 • Zapewnieniem sprawnego funkcjonowania obiektu pod względem organizacyjno-administracyjnym.
 • Nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem zaplecza techniczno-eksploatacyjnego obiektu polegającym na zapewnieniu okresowych przeglądów urządzeń technicznych, konserwacji, napraw i modernizacji oraz przestrzeganie warunków gwarancyjnych.
 • Koordynacją i nadzorem nad należytym wykonywaniem zadań przez firmy zewnętrzne obsługujące i serwisujące obiekt.
 • Przestrzeganiem prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CPK, wykonywania poleceń Kierownika Terminala Kultury, porządku i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ oraz obostrzeń związanych z COVID 19.III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Terminal Kultury Gocław filia CPK w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy mieszczący się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegająca m.in. na nadzorowaniu usług zewnętrznych, firm serwisowych, obsłudze urządzeń biurowych, komputera powyżej 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
 • wiąże się z bezpośrednim kontaktem z firmami serwisowymi, usługodawcami, użytkownikami obiektu i instytucjami  nadzorującymi jego działalność.
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • budynek 2-piętrowy z windą towarową i osobową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


IV. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, min. I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Min. 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 • Umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania nietypowych problemów.
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.


V. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność proponowania rozwiązań i nastawienie na ich poszukiwanie,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,                              
 • umiejętność pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • wysokie umiejętności interpersonalne i poprawność językowa,
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko gł. specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych w Terminalu Kultury Gocław filia CPK w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy muszą zawierać:
1. CV wraz  z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe,  (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),
3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko gł. specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych.
Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.


VII. Dodatkowe informacje:
1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko gł. specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych w Terminalu Kultury Gocław filia CPKw Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
2. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko gł. specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK.
3. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 15 maja 2022 r.


VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko gł. specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.
2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko Główny specjalista d/s administracyjno- organizacyjnych Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.
3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Główny specjalista d/s administracyjno- organizacyjnych Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
A. Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
B. Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
C. Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
· nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
· wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
· Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
· Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
D. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury m st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 24 marca 2022 r.

Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA PRACY NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ORGANIZACVYJNO-ADMINISTRACYJNYCH.