WYNIK NABORUCPK.DK. 110.14.2022

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CePeK w dniach  20-30.09.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław.


Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. St. Warszawy, ul. Podskarbińska 2,  03-833 Warszawa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


I Główne zadania:

 1. Monitoruje i tworzy bazy danych programów dotacyjnych dla samorządowych instytucji kultury oraz partnerskich organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.
 2. Tworzy i realizuje projekty kulturalne, a w szczególności:
 3. inicjuje i prowadzi partnerstwa oraz współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie tworzenia i realizacji wspólnych projektów,
 4. inicjuje współpracę działów w zakresie tworzenia koncepcji projektowych,
 5. kompleksowo opracowuje wnioski dotacyjne,
 6. koordynuje realizację działań projektowych,
 7. odpowiada za promocję realizowanych projektów,
 8. prowadzi merytoryczną i administracyjną dokumentację projektu,
 9. prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją budżetu projektu,
 10. odpowiada za ewaluację projektów,
 11. przygotowuje sprawozdania merytoryczne i finansowe  z realizacji projektu.
 12. Wspiera od strony organizacyjnej, współtworzy i realizuje program Miejsca Aktywności Lokalnej.
 13. Prowadzi działania mające na celu diagnozowanie potrzeb kulturalnych, a w szczególności:
 14. współtworzy i realizuje badania potrzeb kulturalnych,
 15. analizuje dane, opracowuje raporty i rekomendacje,
 16. przygotowuje, wdraża i koordynuje program wolontariatu,
 17. podejmuje działania w zakresie fundraisingu i sponsoringu,
 18. koordynuje i wspiera działania  na rzecz rozwoju animacji społecznej i inicjatyw oddolnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i mieszkańcami dzielnicy.
 19. Współorganizuje i koordynuje wspólnie z zespołem ds. imprez przeglądy, turnieje, konkursy i festiwale będące efektem inicjatyw partnerskich, koalicji programowych i wspólnych projektów.    
 20. Współpracuje i wspiera od strony organizacyjnej oraz programowej działalność Uniwersytetu III Wieku.
 21. Tworzy dokumentację fotograficzną, audiowizualną i prasową poświęconą działalności Miejsca Aktywności Lokalnych,
 22. Opracowuje dokumenty służące pozyskaniu lub rozliczeniu środków finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach projektów partnerskich związanych z działalnością Miejsca Aktywności Lokalnej.  
 23. Współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w zakresie projektów partnerskich, koalicji programowych oraz inicjatyw oddolnych.
 24. Współpracuje z administracją obiektu w kwestiach formalnych i finansowych dotyczących powierzchni w części przeznaczonej na Miejsce Aktywności Lokalnej lub związanej z prowadzoną tam działalnością.
 25. Sporządza zapotrzebowanie na materiały niezbędne do pracy i realizacji zadań partnerskich związanych z Miejscem Aktywności Lokalnej,
 26. Nadzoruje wykorzystanie pomieszczeń i wyposażenia Miejsca Aktywności Lokalnej zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującym regulaminem.
 27. Opracowuje okresowe plany i sprawozdania w części dotyczącej projektów, działalności Miejsca Aktywności Lokalnej i współpracy środowiskowej.
 28. Kontroluje i opisuje pod względem merytorycznym dokumenty księgowe związane przypisanym zakresem czynności.

II. Charakterystyka pracy:

 • praca biurowa związana z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją animacji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • praca wymagająca umiejętności pracy koncepcyjnej, pod presją czasu oraz rozpoznawania i rozwiązywania problemów, a także wysokich umiejętności interpersonalnych,
 • praca wymagająca częstego poruszania się po całym budynku, a także często praca
  w terenie.

III. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe min. I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z przygotowaniem i realizacją projektów oraz organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym.
 • Dyspozycyjność, praca również w wybrane  weekendy.
 • Inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji.
 • Umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów.
 • Sumienność i samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.
 • Odporność na stres.
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa.

IV Wymagania dodatkowe:

 • dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,                              
 • podstawowy zakres wiedzy z prawa autorskiego.
 • Zmysł estetyczny.

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Praca w Terminalu Kultury Gocław, mieszczącym się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

Praca na stanowisku główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław:

 • spełnia warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polega na obsłudze urządzeń biurowych, komputera powyżej 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
 • wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • związana jest z koniecznością poruszania się po całym obiekcie (budynek 1-piętrowy z windą dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko główny specjalista/ka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław muszą zawierać:

 1. List Motywacyjny oraz CV wraz  z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  1. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe  (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),
  2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
   o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław
Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.

VII Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław

2. Analiza złożonych dokumentów, wybór osób spełniających wymagania formalne (niezbędne) i rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami odbędą się w dniach  od 03 do 06.10.2022 r.

3. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko na stanowisko główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP w dn. 20.09.2022r.

4. Planowany termin rozpoczęcia pracy: w terminie do 31.10.2022r.

VIII Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.
  • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL Centrum Promocji Kultury m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe.
  • Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
  • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko główny specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL filiaCentrum Promocji Kultury m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe.
  • Ma Pani/Pan prawo do:
 2. Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych.
 3. Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 4. Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

b. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub  podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

F. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury m st. Warszawy   Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 30 września 2022 r.


Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA/TKA DS. PROJEKTÓW, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I MAL W TERMINALU KULTURY GOCŁAW.

Dopuszcza się aplikowanie na stanowisko głównego specjalisty/tki ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w wyznaczonym powyżej terminie poprzez portale internetowe związane z publikacją ogłoszeń o pracę, na których to Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zamieści przedmiotowe ogłoszenie. W takim przypadku, jeżeli osoba aplikująca zostanie wybrana do dalszego etapu rekrutacji, wymagane do złożenia, w niniejszym ogłoszeniu dokumenty zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.