WYNIKI NABORU

CPK.DK.110.6.2022
Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniach  16.03.2022 – 28.03.2022 r., do godz. 10:00.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty/ki ds. finansowo-księgowych Terminala Kultury Gocław filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty/ki ds. finansowo-księgowych w wymiarze:  1/2 etatu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Główne odpowiedzialności:

 1. Organizacja stanowisk kasowych, sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i rozliczaniem przepływów finansowych. 
 2. Kontrola i nadzór nad integracją platformy sprzedażowej Biletyna z systemem kasowym Terminala, rozliczaniem finansowym Instruktorów w zakresie prowadzonych zajęć, windykacją należności, oraz  monitorowaniem efektywności finansowej  z tytułu   prowadzonych zajęć/warsztatów.
 3. Wspomaganie Głównej Księgowej CePeK we wspólnie ustalonym zakresie, odpowiadającym potrzebom Terminala, dotyczącym ewidencjonowania kosztów i przychodów (Symfonia FK) i na tej podstawie generowania wewnętrznej sprawozdawczości finansowej  i przesyłania do dalszej obróbki w Terminalu Kultury Gocław.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Terminala, a w szczególności:

– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z planami finansowymi Terminala operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów,
– rozdysponowywanie dokumentów na poszczególne stanowiska pracy, które ich dotyczą w celu ich opisania i sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzeniem do wypłaty/zapłaty.
– sprawdzanie dokumentów finansowych zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującym w CePeK pod względem rachunkowym oraz kontrolowanie  zgodności wydatków z opracowanym planem  finansowym na dany rok budżetowy  kosztów, oraz  dalsze ich przekazywanie w określonych terminach do CePeK celem dokonania płatności i księgowania w systemie FK.
– zwracanie uwagi  na prawidłowy opis  przyporządkowujący  każdą fakturę  pod kątem podatku  VAT – do sprzedaży opodatkowanej i/lub opodatkowanej i zwolnionej, zwolnionej itd… ( zasada prewspółczynnika )
– kwalifikowanie zakupów do ŚTR lub wyposażenia Terminala z uwzględnieniem  miejsca przypisania kosztu w obiekcie TKG -zgodnie z Polityką Rachunkowości obowiązującą w CPK

 • Pomoc w opracowywaniu i przygotowywaniu planów  finansowych na kolejny rok budżetowy oraz przygotowywanie i przekazywanie do CPK  danych do sprawozdań finansowych półrocznych/rocznych i innych, zgodnie z  wytycznymi sprawozdawczymi, przy współpracy z innymi  komórkami organizacyjnymi Terminala, w celu ich terminowego przekazania.
 • Pomoc w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych, ich rozliczaniu i prowadzeniu rejestru,  na zasadach ustalonych wspólnie z CePeK w programie Symfonia KP.
 • Udzielanie wsparcia właściwym komórkom organizacyjnym, w zakresie przypisanych zadań, dotyczącego:

– dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych,
– programów dotacyjnych i aplikacji o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,
– analizy kosztów działalności Terminala Kultury Gocław.

 • konywanie innych prac niewyszczególnionych w w/w zakresie obowiązków, a zleconych do wykonania przez bezpośredniego przełożonego i wynikających z potrzeb placówki.
 • Uczestniczy w szkoleniach podnoszących kompetencje własne w zakresie obsługi finansowo-księgowej samorządowych instytucji kultury.
 • Aktywne współuczestnictwo w systemie obiegu informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowych. 


II. Charakterystyka pracy:

 1. Praca w zakresie finansowo-księgowym obejmuje bieżące kompletowanie dokumentów wpływających i tworzonych w Terminalu, weryfikacja i zatwierdzanie przez upoważnione osoby oraz przekazywanie do CPK, zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz ustawą o rachunkowości i ustawą finansach publicznych,
 2. Pomoc w przygotowywaniu planów i sprawozdań finansowych oraz pozostała obsługa finansowo-księgowa związana z funkcjonowaniem Terminala Kultury Gocław, zgodnie z ustaleniami z Gł. Księgową CPK,
 3. Aktualizacja i współudział w opracowaniu wewnętrznych regulaminów w zakresie polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów i innych procedur stosowanych w CPK zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 4. Przestrzeganie prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CPK, porządku i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Praca w Terminalu Kultury Gocław mieszczącym się przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 będącego Filią Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, tj.:
– spełnione są warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polega min. na obsłudze urządzeń biurowych, komputera do 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
– wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– budynek z windą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku,
– na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


IV. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomiczny lub finanse publiczne),
 2. Dobra znajomość zasad rachunkowości oraz znajomość przepisów podatkowych,
 3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Znajomość i umiejętność interpretowania ustawodawstwa krajowego i europejskiego w zakresie rachunkowości, finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury,
 5. Min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w jednostkach finansów publicznych,
 6. Umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania nietypowych problemów,
 7. Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.


V. Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność,
 2. Umiejętność proponowania rozwiązań i nastawienie na ich poszukiwanie,
 3. Inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 4. Dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
 5. Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 6. Sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 7. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 8. Umiejętność obsługi pakietu ms office (word, excel),
 9. Znajomość programów finansowo-księgowych , w tym symfonia,
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 11. Odporność na stres,
 12. Wysokie umiejętności interpersonalne i poprawność językowa
 13. Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko głównego specjalisty/ki ds. finansowo-księgowych w Terminalu Kultury Gocław filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy muszą zawierać:

1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe, (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz świadectwa pracy).
3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych.
Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.


VII. Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych w Terminalu Kultury Gocław filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
2. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK.
3. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 15 maja 2022 r.


VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko głównego specjalisty/ki ds. finansowo-księgowych w Terminalu Kultury Gocław filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.
2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych w Terminalu Kultury Gocław filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych w Filii CPK.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
A.   Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 28 marca 2022 r., do godz. 10:00.
Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA PRACY NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY/KI DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W TERMINALU KULTURY GOCŁAW FILII CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE.