WYNIK REKRUTACJI


CPK.DK.110.2.2022

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CPK w dniach 18.02. – 28.02.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia oraz obsługi i realizacji technicznej imprez i zajęć stałych.

Terminal Kultury Gocław filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, położona przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Głównego specjalisty ds. infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia oraz obsługi i realizacji technicznej imprez i zajęć stałych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I Główne odpowiedzialności:

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i właściwej eksploatacji infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia, jej okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy i modernizacje oraz przestrzeganie warunków gwarancyjnych.
2. Planowanie, organizowanie i koordynowanie wszelkich działań w zakresie obsługi imprez i zajęć stałych z użyciem sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, audiowizualnego, projekcyjnego i streamingowego.
3. Tworzenie grafików pracy, planowanie rozkładu czasu pracy i dyżurów pracowników zespołu technicznej obsługi imprez i zajęć stałych.
4. Bezpośredni udział w:
– obsłudze sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego, audiowizualnego i streamingowego,
– współudziale w dokumentowaniu działalności placówki (fotograficznej i filmowej). 
5. Organizowanie udziału w szkoleniach podnoszących własne kompetencje techniczne, podległych pracowników i instruktorów obsługujących sprzęt techniczny. 
6. Stworzenie skutecznego systemu obiegu informacji obejmującego zespół ds. obsługi technicznej imprez i zajęć stałych oraz inne komórki organizacyjne placówki.
7. Współpraca z zewnętrznymi ekipami technicznymi obsługującymi imprezy organizowane przez Terminal Kultury lub przy jego współudziale.
8. Opracowywanie okresowych planów i sprawozdań w części dotyczącej obsługi infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia związanych z obsługą imprez i zajęć stałych.
9. Sporządzanie zapotrzebowania i dokonywanie zakupów materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia obiektu związanych z realizacją zadań programowych.
10. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy, BHP i p.poż. przez podległych pracowników.
11. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrum w zakresie: zamówień publicznych, ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych obejmujących mienie techniczne placówki, znakowania przedmiotów stanowiących wyposażenie techniczne placówki,  inwentaryzacji majątku i spisów z natury.
12. Monitorowanie i rekomendowanie programów dotacyjnych i aplikowanie o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na infrastrukturę techniczną. 
13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Terminala Kultury wynikających z potrzeb placówki i Centrum Promocji Kultury.

II. Charakterystyka pracy:
1. Praca m.in. administracyjno-biurowa związana z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania i właściwej eksploatacji infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia, jej okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy i modernizacje oraz przestrzeganie warunków gwarancyjnych.
2. Konfiguracja, sprawdzenie i przygotowanie do pracy urządzeń technicznych związanych z obsługą działalności programowej Terminala Kultury,
3. Koordynowanie prac pracowników obsługi technicznej imprez i zajęć stałych i zapewnienie jego sprawnej organizacji i wysokiej jakości pracy,
4. Tworzenie grafików pracy, planowanie rozkładu czasu pracy i dyżurów pracowników zespołu technicznej obsługi imprez i zajęć stałych.
5. Bezpośredni udział w obsłudze technicznej imprez i zajęć stałych, a także dokumentacji działalności placówki (fotograficznej, filmowej).
6. W razie konieczności uczestnictwo w realizacji technicznej imprez organizowanych w innych filiach Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z jego siedzibą włącznie oraz w wydarzeń ( w tym plenerowych) organizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.  
7. Przestrzeganie prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CPK, wykonywania poleceń Kierownika Terminala Kultury, porządku i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ oraz obostrzeń związanych z COVID 19.
8. Przygotowywanie, prowadzenie, uzupełnianie oraz archiwizacja dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Terminal Kultury Gocław filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy mieszczący się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.
1. spełnia warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
2. polega na obsłudze urządzeń elektroakustycznych, oświetleniowych, audiowizualnych, streamingowych, pracy biurowej, obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
3. wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
4. konieczność poruszania się po całym obiekcie,
5. budynek 2-piętrowy z windą dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
6. stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze i reżyserce na I piętrze,
7. na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
8. wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
9. w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

IV. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe, min. I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
2. Specjalistyczne kursy lub szkolenia w zakresie realizacji dźwięku.   
3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Znajomość i umiejętność obsługi urządzeń elektroakustycznych, oświetleniowych, audiowizualnych i streamingowych, doświadczenie w obsłudze imprez o szerokim profilu programowym w zakresie realizacji dźwięku, doświadczenie w kierowaniu zespołami technicznymi ds. obsługi imprez i zajęć stałych.
5. Min. 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu.
6. Umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania nietypowych problemów.
7. Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.

V. Wymagania dodatkowe:
– dyspozycyjność,
– umiejętność proponowania rozwiązań i nastawienie na ich poszukiwanie,
– inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
– dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,                              
– umiejętność kierowania i pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
– sumienność w wykonywaniu obowiązków,
– umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
– umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– odporność na stres,
– wysokie umiejętności interpersonalne i poprawność językowa,
– wysoka kultura osobista i etyka zawodowa

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko Głównego specjalisty ds. infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia oraz obsługi i realizacji technicznej imprez i zajęć stałych w Terminalu Kultury Gocławfilia CPKw Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy muszą zawierać:
1. List Motywacyjny CV wraz  z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe,  (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),
3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko Głównego specjalisty ds. infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia oraz obsługi i realizacji technicznej imprez i zajęć stałych.
Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.

VII. Dodatkowe informacje:
1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia oraz obsługi i realizacji technicznej imprez i zajęć stałych w Terminalu Kultury Gocław filia CPKw Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
2. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko Głównego specjalisty ds. infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia raz obsługi i realizacji technicznej imprez i zajęć stałych zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK.
3. Planowany termin rozpoczęcia pracy:  15 marca 2022 r.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko
Głównego specjalisty ds. infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia oraz obsługi i realizacji technicznej imprez i zajęć stałych
.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.
2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko Główny specjalista d/s administracyjno- organizacyjnych Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.
3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Główny specjalista d/s administracyjno- organizacyjnych Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
A.   Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
–  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
–  nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
–  wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
–  Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
–  Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury m st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 28 lutego 2022 r.

Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem:
Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej dźwięku, obrazu i oświetlenia oraz obsługi i realizacji technicznej imprez i zajęć stałych.