WYNIK NABORUCPK.DK. 110.5.2023


Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CePeK w dniach 22.05 – 01.06.2023 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław.
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. St. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Główne zadania:

 1. Monitoruje i tworzy bazy danych programów dotacyjnych dla samorządowych instytucji kultury oraz partnerskich organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.
 2. Uczestniczy w realizacji projektów kulturalnych w zakresie:
  a) sporządzania wniosków dotacyjnych,
  b) promocji realizowanych projektów,
  c) opracowywania dokumentacji projektu,
  d) kontroli nad prawidłową realizacją budżetu projektu,
  e) sporządzania sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu,
  f) ewaluacji projektu.
 3. Współuczestniczy w diagnozowaniu potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego,
  a w szczególności:
  a) uczestniczy w tworzeniu narzędzi służących badaniu potrzeb kulturalnych,
  b) analizuje wyniki badań i opracowuje wnioski,
  c) współuczestniczy w realizacji programu rozwoju grup wolontariackich,
  d) podejmuje działania w zakresie fundraisingu i sponsoringu,
  e) wspiera działania związane inicjatywami oddolnymi podejmowanymi przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i mieszkańców dzielnicy.
 4. Pomaga w organizacji przeglądów, turniejów, konkursów i festiwali będących efektem inicjatyw partnerskich, koalicji programowych i wspólnych projektów.
 5. Współpracuje i wspiera od strony organizacyjnej oraz programowej działalność Uniwersytetu III Wieku i Uniwersytetu Dzieci.
 6. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej.
 7. Opracowuje dokumenty służące pozyskaniu lub rozliczeniu środków finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach projektów partnerskich związanych z działalnością Miejsca Aktywności Lokalnej.
 8. Współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w zakresie projektów partnerskich, koalicji programowych oraz inicjatyw oddolnych.
 9. Współpracuje z administracją obiektu w kwestiach formalnych i finansowych dotyczących powierzchni w części przeznaczonej na Miejsce Aktywności Lokalnej lub związanej z prowadzoną tam działalnością.
 10. Sporządza zapotrzebowanie na materiały i środki finansowe niezbędne do pracy i realizacji zadań partnerskich związanych z Miejscem Aktywności Lokalnej.
 11. Nadzoruje wykorzystanie pomieszczeń i wyposażenia Miejsca Aktywności Lokalnej zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującym regulaminem.
 12. Uczestniczy w sporządzaniu okresowych planów i sprawozdań w części dotyczącej projektów, działalności Miejsca Aktywności Lokalnej i współpracy środowiskowej.
 13. Opisuje pod względem merytorycznym dokumenty księgowe związane przypisanym zakresem czynności,
 14. Tworzy dokumentację fotograficzną, audiowizualną i prasową poświęconą działalności Miejsca Aktywności Lokalnych.

II. Charakterystyka pracy:
• praca biurowa związana z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją animacji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• praca wymagająca umiejętności pracy koncepcyjnej, pod presją czasu oraz rozpoznawania i rozwiązywania problemów, a także wysokich umiejętności interpersonalnych,
• praca wymagająca częstego poruszania się po całym budynku, a także często praca
w terenie.

III. Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe min. I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
• Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym
z przygotowaniem i realizacją projektów oraz organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym.
• Dyspozycyjność, praca również w wybrane weekendy.
• Inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
• Umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji.
• Umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów.
• Sumienność i samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.
• Odporność na stres.
• Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa.

IV Wymagania dodatkowe:
• dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
• podstawowy zakres wiedzy z prawa autorskiego.
• Zmysł estetyczny.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Praca w Terminalu Kultury Gocław, mieszczącym się przy
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.
Praca na stanowisku specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław:
• spełnia warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
• polega na obsłudze urządzeń biurowych, komputera powyżej 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
• wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
• związana jest z koniecznością poruszania się po całym obiekcie (budynek 1-piętrowy z windą dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),
• stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
• na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
• wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
• w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko specjalista/ka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław muszą zawierać:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz świadectw pracy),
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
  Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław
  Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.


  VII. Dodatkowe informacje:
 5. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław
 6. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko na stanowisko specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK
 7. Planowany termin rozpoczęcia pracy: lipiec/sierpień 2023

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w Terminalu Kultury Gocław.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.
 2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL Centrum Promocji Kultury m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
 6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko specjalista/tka ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL filia Centrum Promocji Kultury m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  A. Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych.
  B. Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  C. Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  c. wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  d. Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  e. Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  D. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  b. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych,
  nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
  podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  F. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury m st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
  Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 01.06.2023 do godz. 15.00.

Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA NA STANOWISKO SPECJALISTA/TKA DS. PROJEKTÓW, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I MAL W TERMINALU KULTURY GOCŁAW.

Dopuszcza się aplikowanie na stanowisko specjalisty/tki ds. projektów, organizacji pozarządowych i MAL w wyznaczonym powyżej terminie poprzez portale internetowe związane z publikacją ogłoszeń o pracę, na których to Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zamieści przedmiotowe ogłoszenie. W takim przypadku, jeżeli osoba aplikująca zostanie wybrana do dalszego etapu rekrutacji, wymagane do złożenia, w niniejszym ogłoszeniu dokumenty zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.