WYNIKI NABORU

CPK.DK.110.7.2022 
Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CePeK w dniach  01 – 11 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszego specjalisty/ki ds. promocji, PR i komunikacji społecznej.

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2,  03-833 Warszawa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszego specjalisty/ki ds. promocji, PR i komunikacji społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Główne odpowiedzialności:

 1. Opracowywanie strategii działalności promocyjnej uwzględniającej specyfikę i różnorodność działalności programowej prowadzonej w Terminalu Kultury Gocław.
 2. Redagowanie i kolportowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Terminala Kultury Gocław (komunikaty, posty, newslettety, artykuły, wywiady i recenzje, katalogi, banery, miesięczne kalendarze imprez, plakaty, ulotki, foldery, reklamy prasowe).
 3. Redagowanie i aktualizowanie strony internetowej, tworzenie wydarzeń i prowadzenie profilu placówki na Facebooku, a także wykorzystywanie do promocji innych mediów społecznościowych (Instagram, Twitter).
 4. Odpowiadanie za funkcjonowanie wewnętrznych punktów informacyjnych, dostarcza materiały i aktualizuje ich zawartość.     
 5. Odpowiadanie za korespondencję o charakterze okolicznościowym, kolportaż zaproszeń, prowadzenie i aktualizacja listy adresatów.
 6. Podejmowanie się obsługi fotograficznej i filmowej wydarzeń organizowanych przez Terminal Kultury Gocław.
 7. Prowadzenie archiwum prasowego, fotograficznego i audiowizualnego dokumentującego działalność Terminala Kultury Gocław.
 8. Opracowywanie podstawowych materiałów graficznych i filmowych do wykorzystania na stronie internetowej i mediach społecznościowych.
 9. Wspomaganie działalność innych komórek organizacyjnych Terminala Kultury Gocław, np. w zakresie obsługi kasy, przyjmowania zapisów, organizacji imprez.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Terminala Kultury Gocław wynikających z potrzeb placówki, jak i Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.II. Charakterystyka pracy:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku i marki Terminala Kultury Gocław w mediach i środowisku lokalnym.
 • raportowanie i analiza statystyk strony internetowej (np. Google Analytics, Similar Web lub Searchmetrics).   
 • analiza skuteczności kampanii reklamowych w SM oraz współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.
 • Przestrzeganie prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CPK, porządku
  i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ.
 • Współpraca z innymi komórkami Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zajmującymi się promocją.
III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Terminal Kultury Gocław filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, mieszczący się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze urządzeń biurowych, komputera powyżej 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • budynek 2-piętrowy z windą dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
 •  na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.IV. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe min. I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane kierunki: filologia, dziennikarstwo).  
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Umiejętność kreowania komunikatów, treści marketingowych i łączenia ich z obrazem.
 • Znajomość kanałów social media i praktycznego ich wykorzystania,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w koordynowaniu projektów marketingowych
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i tworzenia relacji
 • Kreatywność i wysokie poczucie estetyki, dokładność i staranność
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku wymagającym samodzielności, kreatywności i praktycznego stosowania marketingu organicznego opartego na kulturze żywego słowa, znajomości środowiska social media i posługiwania się obrazem, jako formą budowania emocji. V. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,                              
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko starszego specjalisty/ki ds. promocji, PR i komunikacji społecznej muszą zawierać:

1. CV wraz  z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe,  (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko starszego specjalisty  ds. promocji, PR i komunikacji społecznej.
 Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.VII. Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko starszego specjalisty  ds. promocji, PR i komunikacji społecznej.

3. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko starszego specjalisty  ds. promocji, PR i komunikacji społecznej zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP.

4. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 16 maja 2022 r.VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko starszego specjalisty ds. promocji, PR i komunikacji społecznej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.

2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko Główny specjalista d/s administracyjno- organizacyjnych Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Główny specjalista d ds. promocji, PR i komunikacji społecznej.

Ma Pani/Pan prawo do:

A.   Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·   nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

·   wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

·   Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·   Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

·    dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury
m st. Warszawy   Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA PRACY NA STANOWISKO ST. SPECJALISTA DS. PROMOCJI, PR I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.