WYNIKI NABORU

CPK.DK.110.8.2022
Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CePeK w dniach 01-11 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszego specjalisty/ki  ds. komunikacji wizualnej.

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. St. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszego specjalisty/ki  ds. komunikacji wizualnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Główne odpowiedzialności:

 1. Odpowiada za opracowanie i wszechstronne wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Terminala Kultury Gocław.
 2. Tworzy oprawę plastyczną przestrzeni Terminala Kultury Gocław tworzącej odpowiedni kontekst i klimat nawiązujący do kalendarza planowanych wydarzeń.
 3. Opracowuje i wdraża koncepcję informacji wizualnej umożliwiającej orientację odbiorcy w bogatej i zróżnicowanej ofercie programowej Terminala Kultury Gocław.
 4. Koordynuje i odpowiada za całokształt spraw związanych z obsługą działalności wystawienniczej Terminala Kultury Gocław. 
 5. Projektuje materiały marketingowe, promocyjne, zwiastuny (katalogi, banery, miesięczne kalendarze imprez, plakaty, ulotki, foldery).
 6. Tworzy ilustracje, rysunki oraz proste animacje do wykorzystania w mediach społecznościowych i na stronie internetowej.
 7. Edytuje, montuje, konwertuje materiały audio-wideo, tworzy zwiastuny (teasery), dokonuje obróbki i korekty zdjęć w celu wykorzystania w mediach społecznościowych i na stronie internetowej.
 8. Obsługuje fotograficznie i filmowo wydarzenia organizowane przez Terminal Kultury Gocław.
 9. Przygotowuje, drukuje/zleca wykonanie materiałów informacyjnych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.
 10. Opracowuje koncepcje graficzne, przygotowuje treści dla różnych form content-marketingu (artykułów, infografik, newsletterów, case study, itp).
 11. Współpracuje przy organizacji wydarzeń kulturalnych.
 12. Kontroluje i opisuje pod względem merytorycznym dokumenty księgowe dotyczące działalności wizualno-informacyjnej.
 13. Współuczestniczy w sprawnym obiegu informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w części dotyczącej informacji.
 14. Prowadzenie Galerii Terminala Kultury Gocław.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Terminala Kultury wynikających z potrzeb placówki, jak i Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. 


II. Charakterystyka pracy:

 • praca biurowa, w tym przygotowanie projektów graficznych, projektu całościowej identyfikacji wizualnej, przygotowanie materiałów do publikacji online/offline oraz do druku, montaż filmów, przygotowanie animacji;
 • przygotowywanie i prowadzenie działalności wystawienniczej Terminala Kultury Gocław;
 • przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowo-księgowej bezpośrednio dot. komunikacji wizualnej TKG,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w celu wdrożenia przygotowanych projektów graficznych, wystawienniczych itp.
 • przestrzeganie prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CPK, porządku
  i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ.
 • Współpraca z innymi komórkami Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zajmującymi się promocją.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Terminal Kultury Gocław filia CPK w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, mieszczący się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze urządzeń biurowych, komputera powyżej 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • budynek 2-piętrowy z windą dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


IV. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe min. I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane kierunki: artystyczne lub humanistyczne).
 • Umiejętność projektowania graficznego materiałów informacyjnych i marketingowych poparte odpowiednim doświadczeniem (portfolio).
 • Umiejętność obsługi pakietu Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premier Pro, After Effects,).
 • Minimum roczne doświadczenie pracy graficznej oraz przygotowania składu DTP.
 • Doświadczenie we współpracy z drukarniami.
 • Umiejętność przygotowania materiałów fotograficznych, filmowych i hybrydowych (fotografia/film/animacja/fotocast) – produkcja, montaż, publikacja.
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy z materiałami filmowymi i fotograficznymi
 • Umiejętność prowadzenia galerii (przygotowanie wystaw).
 • Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu obiektu galeryjnego.
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania nietypowych problemów.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz zarządzania zespołem.
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.


V. Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy na stanowisku redaktora, korektora tekstów informacyjnych, marketingowych
 • Doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (skierowana na pisanie tekstów informacyjnych i marketingowych)
 • Umiejętność prowadzenia akcji promocyjnych, eventowych, informacyjnych (jako wsparcie specjalisty ds. PR), współpracy z agencjami eventowymi i reklamowymi
 • Umiejętność obsługi strony internetowej oraz kanałów społecznościowych
 • Znajomość HTML, CSS będzie dodatkowym atutem
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność proponowania rozwiązań i nastawienie na ich poszukiwanie
 • Inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Odporność na stres
 • Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko starszego specjalisty/ki ds. komunikacji wizualnej w Terminalu Kultury Gocławfilia CPKw Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy muszą zawierać:

1. List Motywacyjny CV wraz  z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe, (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko starszego specjalisty/ki ds. komunikacji wizualnej.
Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.


VII. Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko starszego specjalisty/ki ds. komunikacji wizualnej w Terminalu Kultury Gocław filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

3. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko starszego specjalisty/ki ds. komunikacji wizualnej zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP.

4. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 16 maja 2022 r.


VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko starszego specjalisty/ki ds. komunikacji wizualnej w Terminalu Kultury Gocław filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.

2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko starszego specjalisty/ki ds. komunikacji wizualnej w Terminalu Kultury Gocław filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Centrum Promocji Kultury m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty/ki ds. komunikacji wizualnej w Terminalu Kultury Gocław filia CPK w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

8. Ma Pan/Pani prawo do:

A.   Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

·         wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

·         Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

·         dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury
m st. Warszawy   Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA PRACY na stanowisko starszego specjalisty ds. Komunikacji Wizualnej TKG.