CPK.DK.110.4.2024

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CePeK w dniach 21 czerwca – 01 lipca 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kadr i płac

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. St. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 
03-833 Warszawa poszukuje kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko ds. kadr i płac

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I Główne odpowiedzialności:

 1. przygotowywanie dokumentacji na potrzeby listy płac,
 2. Przygotowanie oraz prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi, w tym:
 3. przygotowywanie dokumentacji na potrzeby umów cywilno- prawnych,
 4. przygotowanie oraz  tworzenie umów cywilnoprawnych,
 5. przygotowanie  oraz  tworzenie rozliczenia umów cywilnoprawnych,
 6. współpraca z właściwymi urzędami tj. ZUS, US, GUS, PFRON – w zakresie wymaganych raportów
  i deklaracji,
 7. sporządzanie comiesięcznych, kwartalnych, rocznych raportów, zestawień deklaracji – zgodnie
  z obowiązującymi  przepisami  i wymogami  urzędów,
 8. przygotowanie, kontrola, nadzór nad dokumentacją w zakresie  rozliczenia czasu pracy,
 9. terminowe i staranne sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  pracy i ubezpieczeń społecznych, a także z wewnętrznymi regulaminami Centrum Promocji Kultury, 
 10. nadzór nad prawidłowością dokumentów przekazywanych przez pracowników podczas zatrudnienia,
 11. informowanie nowo- zatrudnionych pracowników  o warunkach zatrudnienia,
 12. staranne wprowadzanie danych pracowniczych do systemu kadrowo-płacowego, które są niezbędne do prawidłowego naliczania płac i innych składników wynagrodzenia czy świadczeń pracowniczych,
 13. rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 14. przygotowanie  raportów, zestawień płacowo-kadrowych na potrzeby Dyrektora CPK,
 15. odpowiedzialność za kontakty i uzgodnienia z partnerami zewnętrznymi w ramach realizowania zadań i zakresu obowiązków  tj. kontakty z firmą dostarczającą oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby płacowo-kadrowe,
 16. tworzenie i naliczanie list płac w programie  Symfonia Kadry-Płace,
 17.  tworzenie i przesyłanie elektronicznie deklaracji PFRON,
 18. tworzenie i naliczanie  deklaracji ZUS w programie  Płatnik i przesyłanie do  ZUS,
 19. naliczanie  podatku PDOF od płac, oraz  sporządzanie rocznego rozliczenia PIT 4R i PIT11, PIT 8AR
 20. wykonywanie innych poleceń Dyrektora  CPK związanych  z rodzajem wykonywanej pracy.

II. Charakterystyka pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca na prowadzeniu spraw związanych z kadrami i płacami CePeK.
 • Przygotowywanie i tworzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym umów cywilnoprawnych oraz rachunków.
 • przygotowanie  sprawozdawczości statystycznych oraz wewnętrznej na potrzeby działu kadr, oraz  Dyrektora CPK,
 • Przestrzeganie przepisów prawa ogólnie obowiązujących, w tym m.in. prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CePeK, porządku i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ oraz obostrzeń związanych z COVID 19.
 • Przygotowywanie, prowadzenie, uzupełnianie oraz archiwizacja dokumentacji.

III. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe min. I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Mile widziane wykształcenie kadrowo-płacowym lub ewentualnie dodatkowe kursy i uprawnienia w zakresie kadrowo-płacowym.
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy w zakresie pracy określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 • Znajomość i umiejętność  interpretowania ustawodawstwa krajowego i europejskiego w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz prawa ZUS
 • Umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania nietypowych problemów.
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.
 • Biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów Płatnik i Symfonia oraz pakietu MS Office.
 • Znajomość obsługi programu Płatnik i Symfonia.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel).


IV. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • Umiejętność proponowania rozwiązań i nastawienie na ich poszukiwanie,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • Dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,                              
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i poprawność językowa,
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy : Praca w Centrum Promocji Kultury m st. Warszawy mieszczącym się przy
ul. Podskarbińska 2 w Warszawie lub jego filii, tj. Terminalu Kultury Gocław mieszczącym się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze urządzeń biurowych, komputera powyżej 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie oraz pomiędzy filiami,
 • budynek 1-piętrowy z windą, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (w przypadku Terminala Kultury Gocław – budynek 2 piętrowy z windą, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) ,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze (w przypadku Terminala Kultury Gocław – na parterze),
 •  na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 • wymiar czasu pracy: cały etat,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów            o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko ds. kadr i płac  Centrum Promocji  Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. St. Warszawy muszą zawierać:

1. CV wraz  z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe,  (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko Specjalistki/ty ds. kadr i płac   Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko ds. kadr i płac Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

2. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko ds. kadr i płaczostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK.

4. Planowany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2024 r.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko ds. kadr i płac                  w Centrum Promocji Kultury m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.

2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko ds. kadr i płac Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. kadr i płac Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.

8.
Ma Pani/Pan prawo do:

A.   Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

·         wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

·         Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

·         dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury
m st. Warszawy   Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:


Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 01 lipca 2024 r., do godziny 15:00.


 Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA PRACY NA STANOWISKO DS. KADR I PŁAC.

Dopuszcza się aplikowanie na stanowisko ds. kadr i płac CePeK w wyznaczonym powyżej terminie poprzez portale internetowe związane z publikacją ogłoszeń o pracę, na których to Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zamieści przedmiotowe ogłoszenie. W takim przypadku, jeżeli osoba aplikująca zostanie wybrana do dalszego etapu rekrutacji, wymagane do złożenia, w niniejszym ogłoszeniu dokumenty zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.