CPK.DK.110.3.2024

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CePeK w dniach 21.06. – 01.07.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowych.

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. St. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 
03-833 Warszawa poszukuje kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I Główne odpowiedzialności:

 1. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych dotyczących zakupów i innych kosztów.
 2. Wprowadzenie innych  dokumentów księgowych (m.in. Listy płac, środków trwałych, polecenia księgowania, dokumentów finansowych, etc.).
 3. Wystawianie i przygotowywanie faktur sprzedaży.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 5. Uzgadnianie kont księgi głównej z księgami pomocniczymi.
 6. Przygotowanie raportów z zakresu środków trwałych.
 7. Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji materiałów, towarów ,  środków trwałych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości , Ustawy o Finansach Publicznych.
 8. Przestrzeganie prawnych i firmowych wytycznych księgowych i finansowych.
 9. Sporządzanie rejestru VAT, plików JPK, informacji VAT-UE.
 10. Weryfikacja poprawności księgowań pod kątem podatku VAT i CIT.
 11. Weryfikacja zapisów księgowych pod kątem MPK.
 12. Kontrola poprawności rozrachunków.
 13. Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych.
 14. Uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami.
 15. Przygotowywanie danych do deklaracji podatkowych oraz realizacji sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej oraz udział w zamknięciu miesiąca i roku,
 16. Dokonywanie  kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 17. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 18. Reagowanie w odpowiednim czasie, jeśli przepływ informacji  w tworzonych umowach, innych dokumentach  ma negatywny wpływ finansowy, podatkowy  na dalsze przetwarzanie dokumentów księgowych.
 19. Wsparcie merytoryczne w zakresie finansowo-księgowym  osobom potrzebujących danych z zakresu  księgowości.
 20. Współtworzenie procedur wewnętrznych.
 21. Wsparcie przy usprawnianiu i automatyzacji procesów.
 22. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Centrum Promocji Kultury, związanych z rodzajem wykonywanej pracy.

II. Charakterystyka pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca na prowadzeniu spraw dot. księgowości CePeK.
 • Przestrzeganie przepisów prawa ogólnie obowiązujących, w tym dot. finansów publicznych, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CePeK, porządku i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ oraz obostrzeń związanych z COVID 19.
 • Przygotowywanie, prowadzenie, uzupełnianie oraz archiwizacja dokumentacji.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy : Praca w Centrum Promocji Kultury m st. Warszawy mieszczącym się przy
ul. Podskarbińska 2 w Warszawie lub jego filii, tj. Terminalu Kultury Gocław mieszczącym się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze urządzeń biurowych, komputera powyżej 4 godzin na dobę, rozmowach telefonicznych,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie oraz pomiędzy filiami,
 • budynek 1-piętrowy z windą, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (w przypadku Terminala Kultury Gocław – budynek 2 piętrowy z windą, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) ,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze (w przypadku Terminala Kultury Gocław – na parterze),
 •  na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 • wymiar czasu pracy: cały etat,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę.

IV. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne związane z księgowością i rachunkowością finansową, ukończone ewentualnie dodatkowo kursy i uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych,
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 •  Znajomość procedur księgowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i podatków, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku VAT i PDOP, PDOF, ZUS (w tym: w zakresie  działalności instytucji kultury).
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat pracy w zakresie pracy określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 • Znajomość i umiejętność  interpretowania ustawodawstwa krajowego i europejskiego.
 • Umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania problemów.
 • Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, wnikliwość, umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie i chęć poszerzania swoich kompetencji.
 • Wysoko rozwinięte logiczne myślenie.
 • Znajomość obsługi programu finansowo-księgowego Symfonia ERP i inne programy ERP (moduły: Finanse i Księgowość, Środki Trwałe oraz Handel).
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel).


V. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • Umiejętność proponowania rozwiązań i nastawienie na ich poszukiwanie,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • Dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,                              
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i poprawność językowa,
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko ds. księgowych  Centrum Promocji  Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. St. Warszawy muszą zawierać:

1. CV wraz  z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe,  (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo/a popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie/a karne. Dotyczy to wszystkich przestępstw, w tym przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstw skarbowych.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko ds. księgowych.  Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. księgowych w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

2. Informacja o wyborze kandydata na wolne stanowisko ds. księgowychzostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK.

4. Planowany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2024 r.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko
ds. księgowych w Centrum Promocji Kultury m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.

2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko ds. księgowych Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. księgowych w Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.

8.
Ma Pani/Pan prawo do:

A.   Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

·         wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

·         Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

·         dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury
m st. Warszawy   Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 01 lipca 2024 r., do godziny 15:00.


 Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA PRACY NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWYCH.

Dopuszcza się aplikowanie na stanowisko ds. księgowych CePeK w wyznaczonym powyżej terminie poprzez portale internetowe związane z publikacją ogłoszeń o pracę, na których to Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zamieści przedmiotowe ogłoszenie. W takim przypadku, jeżeli osoba aplikująca zostanie wybrana do dalszego etapu rekrutacji, wymagane do złożenia, w niniejszym ogłoszeniu dokumenty zostaną uzupełnione
w późniejszym terminie.