CPK.DK.110.10.2022

WYNIK REKRUTACJI

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CePeK w dniach 08-22 lipca 2022 r.


Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2,  03-833 Warszawa poszukuje kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi Sekretariatu.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I Główne odpowiedzialności :

1. Obsługa spraw bieżących sekretariatu Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty oraz przesyłek kurierskich. Przyjmowanie, rejestracja, wysyłanie korespondencji mailowej. Telefoniczna obsługa sekretariatu).

2. Przyjmowanie, wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej do biura
w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

3. Rejestrowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji CePeK.

4. Przepisywanie na komputerze pism i dokumentów na polecenie Dyrektora CePeK.

5. Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora CePeK.

6. Dbanie o prawidłowy przepływ informacji w CePeK.

7. Udzielanie informacji klientom (bezpośrednio lub telefonicznie), a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych lub filii.

8. Realizacja obowiązków wynikających z instrukcji kancelaryjnej.

9. Prowadzenie archiwum w tym: katalogowanie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji.

10. W razie konieczności udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Promocji Kultury, również w soboty i niedziele w ramach ustalonych dyżurów.

11. Pomoc przy zmianach wystroju pomieszczeń Centrum Promocji Kultury zgodnie
z potrzebami wynikającymi z realizacji poszczególnych planowanych imprez.


II. Charakterystyka pracy:

1. Przygotowanie, segregowanie rejestrowanie oraz przekazywanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji.

2. Pilnowanie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

3. Pośredniczenie w kontaktach między Dyrektorem i interesantami oraz personelem.

4. Przygotowywanie, prowadzenie, uzupełnianie oraz archiwizacja dokumentacji CePeK-u.
5. Tworzenie dobrej atmosfery i wizerunku firmy.
6. Dbałość o funkcjonalność, porządek i estetykę biura.

7. Przestrzeganie prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CePeK, wykonywania poleceń Dyrektora CePeK, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ oraz obostrzeń związanych z COVID 19.III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy : Praca w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy mieszczącym się przy ul. Podskarbińska 2 w Warszawie.

  • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  • polegają na obsłudze urządzeń biurowych, komputera powyżej 4 godzin na dobę i rozmowach telefonicznych,
  • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
  • konieczność poruszania się wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku,
  • budynek 1-piętrowy z windą dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  •  na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
  • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


IV. Wymagania niezbędne :

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Wykształcenie średnie lub wyższe min. I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.  Atutem są ukończone szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.
3. Minimum roczne doświadczenie w pracy o podobnym charakterze (preferowane doświadczenie: w pracy na stanowisku sekretarki lub pracownika kancelaryjno-biurowego, w pracy w instytucji kultury).

4. Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.


V. Wymagania dodatkowe:

1) Kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista.

2) Doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

3) Dyspozycyjność.

4) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

5) Dobra organizacja pracy.

6) Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa.

7) Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

8) Sumienność w wykonywaniu obowiązków.

9) Odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi Sekretariatu w Centrum Promocji  Kultury m. St. Warszawy muszą zawierać:

1. CV wraz  z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na wolne stanowisko ds. obsługi Sekretariatu w Centrum Promocji  Kultury m. st. Warszawy.

Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.


VII. Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi Sekretariatu w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

2. Informacja o wyborze kandydata na wolne stanowisko ds. obsługi Sekretariatu w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK.

3. Planowany termin rozpoczęcia pracy:  01 września 2022 r.


VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko
Głównego specjalisty ds. administracyjno administracyjnym w Centrum Promocji Kultury m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.

2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na wolne stanowisko ds. obsługi Sekretariatu w Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Centrum Promocji Kultury m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko ds. obsługi Sekretariatu w Centrum Promocji Kultury m. st. Warszawy.

8.
Ma Pani/Pan prawo do:

A.   Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

·         wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

·         Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

·         dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury
m st. Warszawy   Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres :


Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 22 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

 Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem:

OFERTA PRACY NA WOLNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU