CPK.DOA.261.076.2024
,,Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego All in One w ilości 2 szt. wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem MS Office Home and Business 2021 do Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na potrzeby nowozatrudnionych pracowników (w CePeK oraz TKG)”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
dotyczy: zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 PLN
Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 PLN, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej wymienionej ustawy.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Tel. 22 277 08 20,
 2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpk.art.pl
 3. Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego All in One w ilości 2 szt. wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem MS Office Home and Business 2021 do Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na potrzeby nowozatrudnionych pracowników (w CePeK oraz TKG).
  b. Rodzaj zamówienia: dostawy
  c. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa łącznie 2 sztuk fabrycznie nowych komputerów All in One wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem MS Office Home and Business 2021 Polish P8 Eurozone 1 License Medialess (PL) dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  d. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  e. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 21 dni od chwili podpisania umowy.
  SEKCJA III: PROCEDURA
  a. Tryb udzielenia zamówienia:
 • postępowanie o wartości poniżej 130.000 PLN
  b. Kryteria oceny ofert:
 • najniższa cena
  c. Informacje administracyjne:
 • adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia (SWZ): www.cpk.art.pl
  d. Opis istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa lub na stronie internetowej Zamawiającego.
  e. Sposób składania ofert: Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych adresem Zamawiającego oraz napisem: „ZAKUP KOMPUTERÓW – OFERTA”.
  f. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podskarbińskiej 2, 03-833 Warszawa – w sekretariacie (pok. 208) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2024 r. do godz. 12:00. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 08.07.2024 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.
  g. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
  Niniejsze zaproszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani też jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 70¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
3. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1
4. OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 2
5. PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3
6. SPECYFIKACJA – ZAŁĄCZNIK NR 4