PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


CPK.DOA.261.67.2023

Wynajem: scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz z realizacją całości, garderób z zapleczem, oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby organizowanego „Święta Saskiej Kępy 2023”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
dotyczy: zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 PLN.

Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 PLN,
do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej wymienionej ustawy.

I. Zamawiający
1. Nazwa i adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Tel. 22 277.08 20, www.cpk.art.pl
2. Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

II. Przedmiot zamówienia
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wynajem: scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz z realizacją całości, garderób z zapleczem, oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby organizowanego „Święta Saskiej Kępy 2023”.
b. Rodzaj zamówienia: usługa.
c. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe parametry dotyczące scen, nagłośnienia, zasilania, garderób i pozostałych kwestii związanych z realizacją zamówienia znajdują się w dokumencie „Zaproszenie do złożenia oferty” dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego Siedzibie.
d. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
e. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: w okresie od dnia 26.05.2023 r. do dnia 28.05.2023 r.

III. Procedura
1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o wartości poniżej 130.000 tys. PLN
2. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
3. Informacje administracyjne: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia (SWZ): www.cpk.art.pl
4. Opis istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa lub na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Sposób składania ofert: Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych adresem Zamawiającego oraz napisem: „USŁUGA WYNAJMU SCEN, OŚWIETLENIA, NAGŁOŚNIENIA, GARDERÓB I AGREGATÓW NA „ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 2023” – OFERTA”.
6. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podskarbińskiej 2, 03-833 Warszawa – w sekretariacie (pok. 208) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2023 r. do godz. 13:00. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 05.05.2023 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2023 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.
7. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Niniejsze zaproszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani też jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 70¹ Kodeksu cywilnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dokument podpisany przez
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Mirosław Salach

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
2. ZAŁĄCZNIK 1 – FORMULARZ OFERTOWY
3. ZAŁĄCZNIK 2 – OŚWIADCZENIE
4. ZAŁĄCZNIK 3 – WYKAZ USŁUG
5. ZAŁĄCZNIK 4 – RAMOWY PROJEKT UMOWY
6. ZAŁĄCZNIK 5 – RIDERY TECHNICZNE
7. ZAŁĄCZNIK 6 – RAMOWY PROGRAM WYSTĘPÓW