UWAGA
ZOSTAŁY WPROWADZONE ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY) ORAZ NR 5 (RIDERY TECHNICZNE).


CPK.DOA.261.56.2023
Wynajem: scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz z realizacją całości, garderób z zapleczem, oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby organizowanego „Święta Saskiej Kępy 2023”.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
dotyczy: zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 PLN.
Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 PLN, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej wymienionej ustawy.
I. Zamawiający

 1. Nazwa i adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2,
  03-833 Warszawa, Tel. 22 277.08 20, www.cpk.art.pl
 2. Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury
  II. Przedmiot zamówienia
 3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wynajem: scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz z
  realizacją całości, garderób z zapleczem, oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby organizowanego
  „Święta Saskiej Kępy 2023”.
  b. Rodzaj zamówienia: usługa.
  c. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe parametry dotyczące scen,
  nagłośnienia, zasilania, garderób i pozostałych kwestii związanych z realizacją zamówienia znajdują się w
  dokumencie „Zaproszenie do złożenia oferty” dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
  internetowej Zamawiającego lub w jego Siedzibie.
  d. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  e. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 4. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: w okresie od dnia 26.05.2023 r. do dnia 28.05.2023 r.
  III. Procedura
 5. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o wartości poniżej 130.000 tys. PLN
 6. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
 7. Informacje administracyjne: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków
  zamówienia (SWZ): www.cpk.art.pl
 8. Opis istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy
  Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa lub na stronie internetowej
  Zamawiającego.
 9. Sposób składania ofert: Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i
  nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych adresem Zamawiającego oraz napisem: „USŁUGA
  WYNAJMU SCEN, OŚWIETLENIA, NAGŁOŚNIENIA, GARDERÓB I AGREGATÓW NA „ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY
  2023” – OFERTA”.
 10. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podskarbińskiej 2,
  03-833 Warszawa – w sekretariacie (pok. 208) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2023 r. do
  godz. 13:00. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem
  dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 25.04.2023 r. do
  godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2023 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.
 11. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
  Niniejsze zaproszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane jako oferta w rozumieniu art. 66
  Kodeksu cywilnego ani też jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 70¹ Kodeksu cywilnego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

  Dokument podpisany przez
  Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  Mirosław Salach


ZAŁĄCZNIKI / DOKUMENTY DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA O ZMIANACH W POSTĘPOWANIU

OGŁOSZENIE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
MAPA
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE
ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ USŁUG
ZAŁĄCZNIK NR 4 – RAMOWY PROJEKT UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 5 – RIDERY TECHNICZNE
ZAŁĄCZNIK NR 6 – RAMOWY PROGRAM WYSTĘPÓW