WYNIK NABORU (proszę kliknąć)CPK.DK.110.13.2023

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CePeK w dniach 17.11.2023 r. – 28.11.2023 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ,,Konserwator”

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa – filia Terminal Kultury Gocław, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 24 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Konserwator.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Główne odpowiedzialności:

 1. nadzór techniczny nad pomieszczeniami, stałym wyposażeniem budynku oraz sprzętem stanowiącym wyposażenie Terminal Kultury Gocław (TKG),
 2. wykonywanie prac związanych z czynnościami transportowymi, rozkładaniem i składaniem sprzętu, w tym m.in. krzeseł, stołów, sztalug, trybuny itp.
 3. przeprowadzanie bieżącej konserwacji pomieszczeń, sprzętu znajdującego się w TKG,
 4. wykonywanie w budynku TKG modernizacji, drobnych napraw oraz usuwanie usterek w ramach posiadanych umiejętności (stolarskich, hydraulicznych, malarskich), za wyjątkiem prac wymagających posiadania odpowiednich uprawnień,
 5. wykonywanie prac porządkowych na terenie użytkowanym przez TKG oraz zarządzanym przez CPK,
 6. niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zauważonych awarii i usterek w działaniu urządzeń
  i instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryczno-oświetleniowej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania,
 7. dokonywanie niezbędnych zakupów wynikających z potrzeb administracyjno-technicznych TKG,
 8. dbałość o sprzęt i materiały zgromadzone w TKG,
 9. pomoc przy obsłudze zajęć, imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez TKG,
 10. wykonywanie innych poleceń przełożonego lub Dyrektora CPK związanych z rodzajem wykonywanej pracy.

II. Charakterystyka pracy:

 • praca fizyczna polegająca m.in. na rozstawianiu, składaniu i dozorze technicznym wyposażenia budynku oraz sprzętu we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w budynku Terminal Kultury Gocław filii Centrum Promocji Kultury oraz wokół budynku,
 • przeprowadzanie doraźnych napraw , konserwacji i usuwanie usterek w ramach posiadanych umiejętności,
 • wykonywanie obowiązków w odzieży oraz obuwiu roboczym, zapewnionym przez Pracodawcę,
 • praca zmianowa, od poniedziałku do piątku oraz w zależności od zapotrzebowania
  w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy,
 • przestrzeganie prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CePeK, porządku
  i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ oraz zaleceń GIS.
 • Praca w zależności od potrzeb także w soboty i niedziele, w ramach ustalonych dyżurów.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w Terminal Kultury Gocław filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, mieszczącym się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

Warunki pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • wymagają noszenia ubrania i obuwia roboczego itp.
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • budynek 4-kondygnacyjny z windą, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
 • wejście do budynku jest usytuowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnościami,
 • wymiar czasu pracy: cały etat,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę.

IV. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum podstawowe.
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Doświadczenie zawodowe: mile widziana praca w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.
 • Dokładność, dbałość o wygląd i estetykę.
 • Chęć , zaangażowanie.
 • Sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie.
 • Gotowość podjęcia pracy od zaraz.

V. Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność planowania i proponowania rozwiązań.
 • Inicjatywa i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Dobre zarządzanie czasem oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Odporność na stres.
 • Kultura osobista i etyka zawodowa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko: Konserwator w Centrum Promocji  Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy muszą zawierać:

1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz świadectw pracy),

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko Konserwator.
Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na stanowisko: Konserwator w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

2. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko: Konserwator zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK.

3. Planowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2024 r.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko Konserwator w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2.

2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko: Pracownik gospodarczy Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji Kultury zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Centrum Promocji Kultury. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Konserwator w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

8. Ma Pani/Pan prawo do:

A.  Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

·         wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

·         Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

·         dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie, tudzież kurierem na adres:


Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 28 listopada 2023 r. Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem ,,OFERTA PRACY NA STANOWISKO KONSERWATOR CePeK – filia Terminal Kultury Gocław”.

Dopuszcza się aplikowanie na stanowisko Konserwator w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy – filia Terminal Kultury Gocław w wyznaczonym powyżej terminie poprzez portale internetowe związane z publikacją ogłoszeń o pracę, na których to Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zamieści przedmiotowe ogłoszenie. W takim przypadku, jeżeli osoba aplikująca zostanie wybrana do dalszego etapu rekrutacji, wymagane do złożenia, w niniejszym ogłoszeniu dokumenty zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.