Deklaracja dostępności: Strona internertowa cpk.art.pl


Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy zapewniło dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cpk.art.pl.


 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona jest zgodna ze standardami:


 • WCAG 2.0 (Level AA)) (potwierdzone w serwisie https://achecker.ca/ )
 • HTML5
 • CSS3

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:


 • zdjęcia z alternatywnymi opisami
 • etykiety formularzy
 • deklaracja języka strony
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • możliwość skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Wersja mobilna


Strona jest wyposażona w technologię RWD (Responsive Web Design) – na urządzeniach mobilnych – wielkość czcionek, rozmiary elementów i obrazków, dopasowują się do mniejszego okna urządzenia mobilnego.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Kokoszko.
 • E-mail: galeria@cpk.art.pl
 • Telefon: 22 277 08 31

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się na poziomie „0” od strony ul. Podskarbińskiej, ma ono podwójne drzwi, bez progów odpowiednie dla wózków inwalidzkich.
Recepcja oraz szatnia znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście do sali widowiskowej oraz kawiarni jest otwarte, na tym samym poziomie, bez schodków ani krawężników. Na poziomie „0” dostępna jest również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób na wózkach dostępny jest nie tylko hol główny, ale również sala widowiskowa na parterze wraz z kawiarnią, Galeria CePeK oraz sale warsztatowe (trzy pracownie plastyczne, sala komputerowa) na „1″ piętrze oraz pomieszczenia, znajdujące się na poziomie „-1″: sala prób, sala taneczna, dwie garderoby oraz sala klubowa, w której odbywają się m.in. warsztaty, spotkania, wystawy.

W budynku jest winda, z możliwością wjazdu na poziom „1″ oraz „-1″.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są na poziomach „0″ i „1″.

Krzesła w sali widowiskowej nie są przytwierdzone do podłogi, co oznacza możliwość przestawiania krzeseł w miarę potrzeb widzów na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do sali widowiskowej są szerokie, dwuskrzydłowe, bez progu, tak aby każdy wózek mógł przez nie przejechać.

Przed budynkiem są 2 oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczone są natomiast wszystkie przeszklone drzwi oraz schody na obu klatkach schodowych.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) on-line tylko w sekretariacie, dziale programowym (pok. 208) oraz administracji (pok. 211), które znajdują się na poziomie „1”.

W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) on-line.