WYNIK NABORU


CPK.DK.110.3.2022

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń CPK w dniach 10-21 marca 2022 r.
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska st. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światła.

Terminal Kultury Gocław filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, położona przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na dwa wolne stanowiska: st. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światła.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: st. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światła:


I Główne odpowiedzialności:

 1. Zapewnienie obsługi sprzętu elektroakustycznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego, audiowizualnego i streamingowego w czasie wydarzeń,  imprez, zajęć stałych oraz seansów filmowych, w tym również w weekendy, zgodnie z grafikiem dyżurów. 
 2. Sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem audiowizualnym, nagłaśniającym, oświetleniowym i streamingowym poprzez właściwą eksploatację, nadzór i zabezpieczenie oraz jego konserwacji okresowymi przeglądami i koniecznymi naprawami.
 3. Bezpośrednie uczestnictwo w czynnościach transportowych związanych z nagłośnieniem i oświetleniem, tj. przenoszeniem, przesuwaniem, montażem na wysokości, zgodnie z dopuszczalnymi normami wynikającymi z przepisów prawa pracy i BHP.
 4. Udzielanie pomocy w montażu elementów scenograficznych wydarzeń i zmianach wystroju wnętrz  placówki, zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 5. W razie potrzeby i możliwości edytowanie, montowanie, konwertowanie materiałów audio-wideo, tworzenie zwiastunów (teaserów), w celu wykorzystania ich przez zespół ds. promocji, komunikacji społecznej i informacji wizualnej, a także podejmowanie się obsługi fotograficznej i filmowej wydarzeń.
 6. Edukuje instruktorów w zakresie bezpiecznej eksploatacji sprzętu elektroakustycznego i audiowizualnego.
 7. Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kompetencje własne w zakresie obsługi sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego, audiowizualnego i streamingowego.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Terminala Kultury wynikających z potrzeb placówki i Centrum Promocji Kultury.


II. Charakterystyka pracy:

 • Obsługa sprzętu elektroakustycznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego, audiowizualnego i streamingowego, jego okresowe przeglądy, konserwacje i  naprawy oraz przestrzeganie warunków gwarancyjnych.
 • Współpraca z zespołami ds. imprez i stałych form pracy oraz partnerami zewnętrznymi w tworzeniu planów organizacyjnych w zakresie obsługi technicznej organizowanych wydarzeń.
 • Sprawowanie nadzoru nad powierzonym sprzętem elektroakustycznym, nagłaśniającym, oświetleniowym, audiowizualnym i streamingowym poprzez jego właściwą eksploatację i zabezpieczenie. 
 • Aktywne uczestnictwo w systemie obiegu informacji wewnątrz zespołu ds. obsługi technicznej imprez i zajęć stałych oraz innymi komórkami organizacyjnymi placówki.
 • W razie konieczności uczestnictwo w realizacji technicznej imprez organizowanych w innych filiach Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z jego siedzibą włącznie oraz w wydarzeniach (w tym plenerowych) organizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.  
 • Przestrzeganie prawa pracy, regulaminów i Zarządzeń Dyrektora CPK, wykonywania poleceń Kierownika Terminala Kultury, porządku i dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ oraz obostrzeń związanych z COVID 19.
 • Praca na wysokości
 • Posiadanie uprawnień SEP a w przypadku ich braku gotowość do ich uzyskania.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Terminal Kultury Gocław filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy mieszczący się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

 • spełnia warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polega na obsłudze i przemieszczeniu urządzeń elektroakustycznych, nagłośnieniowych, oświetleniowych, audiowizualnych, streamingowych, montażu elementów scenograficznych,  
 • wiąże się z bezpośrednim kontaktem i obsługą wykonawców wydarzeń,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie, pracy na wysokości, przenoszenia sprzętów i urządzeń,
 • budynek 2-piętrowy z windą towarową i osobową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w reżyserce na I piętrze, Sali widowiskowej na parterze i salach zajęciowych w całym budynku ,
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


IV. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość i umiejętność obsługi urządzeń elektroakustycznych, nagłośnieniowych, oświetleniowych, audiowizualnych i streamingowych, doświadczenie w obsłudze imprez o szerokim profilu programowym w zakresie realizacji dźwięku,
 • Min. roczne doświadczenie w zakresie pracy określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 • Umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania nietypowych problemów.
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.


V. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność proponowania rozwiązań i nastawienie na ich poszukiwanie,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • dobre zarządzanie czasem, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,                              
 • umiejętność pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • wysokie umiejętności interpersonalne i poprawność językowa,
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


VI. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia składane przez kandydatów na stanowisko st. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światław Terminalu Kultury Gocławfilia CPKw Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy muszą zawierać:

1. CV wraz  z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2. Udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe, (zaświadczenia, kopie dyplomów oraz  świadectw pracy),

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata na stanowisko st. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światła.
Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.


VII. Dodatkowe informacje:

1. Zastrzega się możliwość unieważnienia Ogłoszenia o naborze na dwa wolne stanowiska st. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światła w Terminalu Kultury Gocław filia CPK w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

2. Informacja o wyborze kandydatów na stanowiska: st. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światła zostanie ogłoszona i opublikowana w BIP CePeK.

3. Planowany termin rozpoczęcia pracy:  15 maja 2022 r.


VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko st. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światła.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Praga Południe w Warszawie ul. Podskarbińska 2.

2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z rekrutacją na stanowisko Główny specjalista d/s administracyjno- organizacyjnych Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w ramach rekrutacji przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Centrum Promocji i Kultury Praga Południe Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

6. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w CPK m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@cpk.art.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Główny specjalista d/s administracyjno- organizacyjnych Centrum Promocji Kultury m. St. Warszawy.

8. Ma Pani/Pan prawo do:

A.   Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

B.  Żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

C.  Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

–  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

–  nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

–  wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

–  Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

–  Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

D.Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem

  sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw

  do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby,

  której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

F.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury
m st. Warszawy   Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 21 marca 2022 r.


Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem:
St. specjalisty ds. technicznej realizacji imprez – realizator dźwięku i światła.