Tekst ujednolicony

uchwały nr XCIII/2374/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Prom Kultury Saska Kępa (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10708), uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr XLVI/1441/2021  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy


UCHWAŁA NR XCIII/2374/2014RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i utworzenia instytucji kultury pod nazwa Prom Kultury Saska Kępa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Z dniem 1 stycznia 2015 r. następuje podział samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, zwanym dalej „Centrum Promocji Kultury” poprzez wyłączenie działającego w jej strukturze Klubu Kultury Saska Kępa w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Prom Kultury Saska Kępa”.
§ 2.  Z dniem 1 stycznia 2015 r. w oparciu o pracowników i mienie Klubu Kultury Saska Kępa tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: „Prom Kultury Saska Kępa” z siedzibą w Warszawie.
§ 3.  Przedmiotem działania Promu Kultury Saska Kępa jest w szczególności:
1) działalność kulturalna na rzecz mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego;
2) rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych oraz intelektualnych mieszkańców;
3) upowszechnianie oraz promocja sztuki muzycznej, teatralnej, filmowej, literackiej oraz innej twórczości artystycznej;
4) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;
5) prezentacja i promocja twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
6) realizowanie działań artystycznych i kulturalnych samodzielnie oraz we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;
7) prowadzenie galerii wystawienniczej;
8) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez działalność artystyczną i kulturalną;
9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
10) współpraca z twórcami, wykonawcami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie dotyczącym promocji kultury;
11) promocja dorobku kulturalnego Saskiej Kępy.
§ 4. 1. Przejęcie przez Prom Kultury Saska Kępa części mienia oraz zobowiązań i wierzytelności Centrum Promocji Kultury następuje z chwilą wpisu nowo powstałej instytucji do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto stołeczne Warszawa. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Podział mienia oraz zobowiązań dzielonej instytucji kultury następuje zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613).
3. Zobowiązania i wierzytelności związane z działalnością dotychczasowego Klubu Kultury Saska Kępa działającego w ramach Centrum Promocji Kultury stają się zobowiązaniami i wierzytelnościami samorządowej instytucji kultury Prom Kultury Saska Kępa.
4. Zobowiązania i wierzytelności niewymienione w ust. 3 pozostają zobowiązaniami i wierzytelnościami Centrum Promocji Kultury.
5. Wyposażenie w składniki mienia ruchomego nowo powstałej instytucji kultury nastąpi na podstawie protokołu przekazania składników majątkowych przez Centrum Promocji Kultury sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r.
§ 5. 1. Pracownicy Centrum Promocji Kultury przeniesieni do instytucji kultury Prom Kultury Saska Kępa zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
2. Do Promu Kultury Saska Kępa przeniesieni zostają pracownicy świadczący pracę na rzecz Centrum Promocji Kultury, którzy podlegają Kierownikowi Klubu Kultury Saska Kępa.
§ 6. 1. Centrum Promocji Kultury nadaje się statut w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.
2. Promowi Kultury Saska Kępa nadaje się statut w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    


Załącznik nr 1 do uchwały nr XCIII/2374/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 30 października 2014 r. Statut Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, zwane dalej „CePeK” jest Domem Kultury. CePeK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. 2. CePeK działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.); 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”; 3) niniejszego statutu; 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz innych przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury.
3. CePeK podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.
§ 2. 1. Organizatorem CePeK jest Miasto Stołeczne Warszawa. 
2. Nadzór nad działalnością CePeK sprawuje Organizator.
3. Czynności nadzoru nad CePeK w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
§ 3. 1. Siedzibą CePeK jest m.st. Warszawa.  
2. CePeK prowadzi działalność przede wszystkim na obszarze m.st. Warszawy.
3. W ramach współpracy z innymi podmiotami, a także gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, CePeK działa na terenie Polski, a także poza jej granicami.
4. CePeK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
5. CePeK posiada znak graficzny (logo).

Rozdział 2
Cele i przedmiot działania

§ 4. 1. CePeK prowadzi działalność kulturalną na rzecz mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i edukacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.
2. Do podstawowych zadań CePeK należy:
1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;
2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;
4) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców;
5) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji;
6) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;
7) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;
8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
9) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej.
3. CePeK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy i instytucji działających na jej terenie.
§ 5. 1. CePeK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
2) prowadzenie usług kserograficznych, poligraficznych, fonograficznych i fotowideofilmowych;
3) sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi – również na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
6) prowadzenie aukcji;
7) prowadzenie działalności kinowej i wystawienniczej;
8) wynajem, dzierżawę lub inne udostępnianie w formie prawem dozwolonej posiadanych powierzchni, pomieszczeń i sali oraz urządzeń (np. oświetlenia, nagłośnienia);
9) prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy;
10) organizację wycieczek.
3. Działalność gospodarcza CePeK nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania jego zadań statutowych. 

§ 6. (uchylony)

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

§ 7. 1. CePeK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności. 2. Organizację wewnętrzną CePeK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora CePeK po zasięgnięciu opinii Prezydenta m. st. Warszawy a także opinii działających w CePeK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.  
§ 8.1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy na zasadach określonych w ustawie.
2. Dyrektor może powołać jednego zastępcę, po uzyskaniu opinii Prezydenta m. st. Warszawy. Odwołanie następuje w tym samym trybie.  

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 9.1. CePeK prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Działalność statutowa CePeK finansowana jest:
1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) z dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów;
4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, oraz najmu i dzierżawy;
5) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
6) ze środków uzyskanych z innych źródeł.
3. Podstawą gospodarki finansowej CePeK jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany w statucie CePeK mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.